Pieniä jätevedenkäsittelylaitoksia koskeva nykyaikaistamisvelvollisuus

Vuosi 2015 tuo suuria muutoksia pienille jätevedenpuhdistamoille. Viime vuoden alusta lähtien monet pienet jätevedenpuhdistamot on jälkiasennettava, muuten niitä ei enää saa käyttää. Pienet jätevedenpuhdistamojen operaattorit muuttuvat ja mitkä ovat vaikutukset koko Saksassa, tiivistää tämä artikkeli lyhyesti.

Euroopan vesidirektiivi 2015

Kuten luku viittaa, EU: n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 / EY) on vuodelta 2000. Vuoteen 2015 mennessä kuitenkin direktiivissä säädetään vesien hyvästä ekologisesta tilasta.

Syy tähän oli vuosituhannen alussa osittain katastrofaaliset olosuhteet monilla Euroopan vesillä. Sitten direktiivissä säädettiin järjestelmällisestä parantamisesta 15 vuoden aikana ja estettiin olosuhteiden huononeminen.

Saksan kansallinen lainsäädäntö

Direktiivi on sitova kaikille EU: n jäsenvaltioille ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Saksassa kansallinen lainsäädäntö on vesivarojen laki (WHG). Sitä laajennetaan ja täydennetään maankäyttölainsäädännöillä, jotka voivat sisältää erilaisia, laajempia säännöksiä.

Lisätietoja on yksittäisissä kunnissa. Myös siellä on eroja. Pintavesien ja pohjaveden, juomaveden ensisijaisten lähteiden, laatua koskevat sovitut ja tiukasti ankkuroidut ympäristötavoitteet ovat kaikkien maakohtaisten ja paikallisten määräysten mukaisia.

Vaikutus pieniin jätevedenkäsittelylaitoksiin

Pienen jätevedenpuhdistamon on sen vuoksi täytettävä tietyt tekniset vaatimukset. Jos näitä standardeja ei noudateta, toiminta vuoden 2015 jälkeen ei ole enää sallittua.

Tarvitaan biologista käsittelyä

Yksittäisten paikkojen vaatimukset voivat vaihdella, mutta niillä kaikilla on yhteinen se, että käyttöoikeus pienille jätevedenpuhdistamoille ilman biologista käsittelyvaihetta ei enää ole sallittua. Tämä puhdistusvaihe poistaa lähes kokonaan bakteerit ja typen jätevedestä.

Vanhoissa pienissä jätevedenpuhdistamoissa, joissa ei ole tällaista puhdistusvaihetta, nämä kaksi vesipitoista sisältöä säilytetään ja pääsevät siten myös jokiin ja pintavesiin, joita käytetään vastaanottovesiä.

Talousarvion taloudellinen rasitus

Talousarvion taloudellista rasitusta lievennettiin vain joissakin liittovaltioissa vastaavilla tuilla, jotka olivat hyvin erilaisia. Useimmilla alueilla asunnon oli kuitenkin kannettava kaikki kustannukset itse.

Useille kotitalouksille aiheutui usein jopa 6 000 euron investointikustannukset, ja kysynnän paine määräajan päättyessä nosti jälkiasennuksen hintoja joillakin alueilla merkittävästi. Monet kodin omistajat odottivat jälkiasennusta lähes viime hetkellä.

Tällä hetkellä Saksassa on käytössä noin 1,7 miljoonaa pieniä jätevedenpuhdistamoja, joista noin kolmasosa oli nykyaikaistettava. Pienet jätevedenpuhdistamot löytyvät lähinnä maaseutualueilta, joissa yhteydet viemäriverkkoon eivät olisi hyödyksi yhteisöille. Esimerkiksi Saksissa on tarkoitus liittää virallisesti vain noin 86% kotitalouksista viemärijärjestelmään. Loput on varmistettava tehokkaan veden laadun tehokkuuden jälkeen tehokkailla pienillä jätevedenpuhdistamoilla ja siten omaksuttava vastuu vesiensuojelusta.

Video Board: